Alapszabály

a HÉVÍZI SZOBAKIADÓK SZÖVETSÉGÉNEK a

2018. február 27. napján tartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

 ALAPSZABÁLYA

(a változások vastagon szedve, dőlten kiemelve)

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) az alapszabályát az alábbiakban állapítja meg:

 

1./        Általános rendelkezések

 

1.1./     A Szövetség  neve:                     Hévízi Szobakiadók Szövetsége

 

1.2./     A Szövetség székhelye:                 8380 Hévíz, Attila utca 68.

 

1.3./     A Szövetség működési területe: Hévíz város teljes közigazgatási területe

 

1.4./     A Szövetség bélyegzője: kör alakú bélyegző, a Szövetség nevének feliratával.

 

1.5./     A Szövetség önálló jogi személy, amely pártsemleges alapon az alapszabályban meghatározott célra alakult, céljainak elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét, és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében önálló gazdálkodást folytat.

 

2./        A Szövetség célja és tevékenysége

 

2.1./     A Szövetség olyan önkéntesen létrehozott közösség, amely tömöríti mindazokat a fizető-vendéglátó engedéllyel rendelkező szállás és szobakiadókat, akik tevékenyen részt kívánnak venni Hévíz kiemelten kulturált idegenforgalmi életének megvalósításában és fejlesztésében.

 

2.2./     A Szövetség célja a helyben dolgozó- és élő szállás- és szobakiadók rendszeres tájékoztatása, érdekvédelme. A Szövetség csak a hivatalos szállásadói szolgáltatást ismeri el, és elítéli az illegális szobakiadások minden fajtáját, formáját. Széleskörű szakmai összefogás szervezésével tevékenyen vesz részt Hévíz város fizetővendéglátását befolyásoló döntések előkészítésében, az idegenforgalmi fejlesztési koncepció meghozatalában, a meghozott döntések realizálásában.

 

2.3./     A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében szorosan együttműködik Hévíz Város Önkormányzatával és annak szerveivel, valamint Hévíz Város közigazgatási területén működő társadalmi szervezetekkel, gazdálkodó egységekkel.

 

2.4./    A Szövetség által végzett tevékenységek:

 

  • a hévízi idegenforgalom szervezése, és idegenforgalmi fejlesztése, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban,

 

-     érdekképviselet és érdekvédelem a tagok részére, más társadalmi szervezetekkel, állami és gazdálkodó szervekkel szemben,

-     informatikai szolgáltatások nyújtása, adatgyűjtés, nyilvántartás, valamint azok kiszolgálása meghatározott keretek között belföldön és nemzetközi viszonylatban,

 

  • vállalkozásfejlesztő konzultációs rendszer kialakítása, szaktanácsadás (pénzügyi, jogi, kereskedelmi és egyéb szakmai területeken), ismeretterjesztés.

 

2.5./     A Szövetség a rendelkezésére álló fórumok felhasználásával folyamatosan ismerteti célkitűzéseit, munkája eredményeit, részt vesz a fizetővendéglátást meghatározó fejlesztési tervek kialakításában, társadalmi viták szervezésében, szükség szerint kezdeményezi az önkormányzati rendeletek meghozatalát, illetve azok módosítását, önállóan is kidolgoz javaslatokat, elképzeléseket a hévízi idegenforgalom színvonalának javítása érdekében.

 

2.6./     A Szövetség támogatja a város szépítését, fellép a környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályok előírásának szigorú betartásának érdekében.

 

2.7./     A Szövetség működése anyagi alapjainak biztosítása érdekében, jogszabályi keretek között, egyéb gazdasági jellegű tevékenységet végezhet.

 

2.8./     A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

3./        A Szövetség működése (rendes tagok, pártoló tagok)

 

3.1./     A Szövetség tagjai lehetnek azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik Hévízen lévő ingatlanban tulajdonjoggal, vagy érvényes bérleti jogviszonnyal, fizető vendéglátói engedéllyel és adószámmal rendelkeznek és akár fő- akár melléktevékenységként folytatják a fizető vendéglátó tevékenységet, és legalább 2 éve állandó hévízi lakóhellyel rendelkeznek.

 

3.2./     A 3.1./ ponton túlmenően, a Szövetség tagjai lehetnek mindazon természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, akik a szolgáltatási- és kereskedelmi szektorban tevékenykednek, és a szövetkezet tagjai számára kedvezményes szolgáltatást nyújtanak (így pl. étterem, kávézó, fodrászat, kozmetika, taxi, autókölcsönző, fogászat, kereskedők és egyéb szolgáltatók). A Szövetségben az e tevékenységi körből belépő tagok is vállalhatnak tisztséget, és szavazati joggal rendelkeznek.

 

3.3./     A Szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a külföldi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az alapszabályt elfogadják, és elősegítik a Szövetség működését. Ezen személyek a Szövetségben tisztséget nem vállalhatnak, és nem rendelkeznek szavazati joggal.

 

3.4./     Nem lehet a Szövetség tagja az, akit jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, és büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alóli mentesítés még nem történt meg.

 

3.5./     A tag felvételi kérelmét a belépési nyilatkozat kitöltésével terjeszti elő, amelynek elfo-gadásáról a Szövetség elnöksége egyszerű szótöbbséggel, a kérelem benyújtását követő ülésen dönt. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a jelentkezőt 30 napon belül, írásban értesíteni kell. A kérelem elutasítása esetén a kérelmező az értesítést követő 30 napon belül a Szövetség elnökségéhez fordulhat panasszal, amely a soron következő ülésén 51%-os többségi szavazati aránnyal hozza meg döntését.

 

3.6./     A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A Szövetség tagjainak magatartásáért a Szövetség nem vállal felelősséget.

 

A Szövetség tagjának jogai:

 

3.6.1./              részt vehet a Szövetség munkájában és rendezvényein,

3.6.2./                          részt vehet a közgyűlésen, tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik (jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok nevében a

belépési nyilatkozatban megnevezett képviselő jár el),

3.6.3./                          indítványt tehet a Szövetség feladatkörébe tartozó bármely kérdés megvizsgálására,

3.6.4./              választhat, és választható bármely tisztségre.

 

A Szövetség tagjának kötelezettségei:

 

3.6.5./              aktív részvétel a Szövetség tevékenységében,

3.6.6./              tagsági jogának gyakorlása,

3.6.7./              a Szövetséghez méltó magatartás tanúsítása,

3.6.8./              tagdíjfizetés.

 

3.7./     A Szövetség tagjai tagdíjat kötelesek fizetni (ennek mértéke az alábbiakban részletezettek szerint eltérő a természetes személyek és a szolgáltatók tekintetében).

 

3.7.1./  A tagdíj mértékének meghatározásánál a szállásadókat kategorizálják a szálláshely-kapacitás függvényében, mely alapján az alábbiak szerint határozzák meg az éves tagdíjat:

szobakiadás esetében

           

1-3 szobával rendelkező tagok                                    5.000 Ft/tag/év

4-7 szobával rendelkező tagok                                  10.000 Ft/tag/év

7 szoba feletti szoba mennyisége esetén                   15.000 Ft/tag/év

 

egyéb szolgáltatók esetében

 

Étterem:                                                                        20.000 Ft/egység/év

Kávézó és egyéb vendéglátóhelyek:                         20.000 Ft / egység/év

Utazási Iroda:                                                                       20.000 Ft / egység/év

Fodrászat:                                                                  15.000 Ft / egység/év

Kozmetika:                                                                15.000 Ft / egység/év

Kereskedők:                                                              20.000 Ft / egység/év

Fogászat:                                                                   50.000 Ft / egység/év

Taxi:                                                                          20.000 Ft / egység/év

Autókölcsönző:                                                         20.000 Ft / egység/év

Gyógyászat                                                               50.000 Ft/egység/év

Egyéb                                                                        20.000 Ft/egység/év

3.7.2./              A tagdíjat első alkalommal belépéskor, ezt követően minden év február 28. napjáig kell befizetni a Szövetség számlájára. A belépés éve teljes évnek számít. A tagdíjat minden tag nyugta ellenében személyesen köteles befizetni a Szövetség titkáránál. A befizetett tagdíjak fedezik a Szövetség általános költségeit, a maradék összeg pedig befizetésre kerül a Szövetség Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 74500114-10105072. számú számlájára.

3.7.3./                          A tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a tag elnökségi határozattal a Szövetség tagjainak sorából kizárható.

3.8./     A tagsági viszony megszűnése:

3.8.1./              a tag halálával

3.8.2./              kilépéssel

3.8.3./              jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével

3.8.4./              kizárással.

A taggal szemben a Szövetség nem alkalmaz jogkövetkezményeket.

3.9./     A kilépési szándékot minden év november 30. napjáig lehet bejelenteni az elnökségnek. A kilépési szándékot indokolni nem kell.

3.10./    A Szövetség elnöksége nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

3.11./   Év közben történt tagsági viszony megszűnése esetén az adott évre kifizetett tagsági díj visszatérítésének nincs helye.

4./        A szövetség szervezete

A Szövetség szervezeti egységei a következők:

4.1./     közgyűlés

4.2./     elnökség (7 fő)

4.3./     ellenőrző bizottság (3 fő)

4.4./     A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. Hatásköre:

4.4.1./              alapszabály megállapítása és módosítása

4.4.2./              elnökség, ellenőrzőbizottság tagjainak, tisztségviselőinek megválasztása

4.4.3./              éves költségvetés meghatározása

4.4.4./              az elnökség éves beszámolójának elfogadása

4.4.5./                          a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesítésének, úgyszintén felosz-            latásának kimondása, vitás tagsági ügyekben az elnökség döntései ellen benyújtott panasz felülvizsgálata

4.4.6./              egyéb, amit jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

4.5./     A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint 50%-a jelen van a közgyűlésen. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazásra bármelyik tag javaslatot tehet, a javaslatról – vita nélkül – a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A közgyűlés nyilvános.

4.6./     A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4.7./     Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, 15 napon belül új közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés – az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal- a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

4.8./   A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. A közgyűlés összehívásáról az elnökség dönt. A meghívókat a Szövetség elnöke és titkára írja alá. A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a tagok az ülés előtt legalább 8 nappal megkapják. A meghívóban fel kell tüntetni a napirendi pontokat. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlést a Szövetség székhelyére kell összehívni. Objektív ok miatt (helyhiány) egyéb helyszínre is összehívható a Közgyűlés. Ha a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

A közgyűlés határozatait a levezető elnök a közgyűlés végén szóban hirdeti ki.

 

4.9./     Rendkívüli közgyűlést kell 15 napon belül tartani:

4.9.1./              amennyiben a tagok ¼-e ezt kéri

4.9.2./              amennyiben azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványozza

4.9.3./              amennyiben az ellenőrző bizottság indítványozza.

4.10./   A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az általa megnevezett helyettes vezeti le. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, akadályoztatása esetén az ülést vezető helyettese, valamint egy elnökségi tag írja alá.

4.11./   A közgyűlés négyévi időtartamra, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 7 tagú elnökséget választ. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

4.11.1./A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk.3:22. §)

       (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

      (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

      (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

      (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

      (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

      (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4.12./   Az elnökség - mint a Szövetség általános hatáskörű szerve - gondoskodik a folyamatos működésről, a Szövetséget érintő jogszabályok és egyéb rendelkezések végrehajtásáról. Az elnökség ülése nyilvános.

4.13./   Az elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe, így különösen:

4.13.1./            a Szövetség folyamatos működési feltételeinek biztosítása

4.13.2./            a közgyűlés összehívása, napirendi pontok meghatározása

4.13.3./            az éves költségvetés tervezetének és mérlegének összeállítása

4.13.4./            tagok felvétele és tagok törlése

4.13.5./            a Szövetségi célokat szolgáló rendezvények, fórumok szervezése

4.13.6./            a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása

4.13.7./            döntés a Szövetség vagyonának befektetéséről, vállalkozási részvételéről

4.13.8./            saját ügyrendjének meghatározása.

4.13.9./            a titkár személyének kiválasztása és feladatainak meghatározása

4.14./   Az elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal kell megtartani. Az elnökség ülését akkor is össze kell hívni 15 napon belül, ha:

4.14.1./            az elnökség tagjainak 2/3-a a napirend megjelölésével ezt írásban kéri

4.14.2./            a törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványozza.

4.15./   Az elnökség ülését az elnök- akadályoztatása esetén helyettese – hívja össze. Az elnökség ülésére meg kell hívni:

4.15.1./            az elnökség tagjait

4.15.2./            az ellenőrzőbizottság elnökét és tagjait

4.15.3./            azokat a szerveket vagy személyeket, akiknek jelenléte a tárgyalásra kerülő napirendek szempontjából indokolt.

4.15.4./            az egyesület titkárát

4.16./   Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több, mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést 15 napon belül meg kell ismételni. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

4.17./   Az elnökség ülését az elnök (akadályoztatása esetén helyettese) vezeti. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az elnök (helyettese) és egy vezetőségi tag ír alá.

4.18./   A Szövetség elnökségének tagjai:

4.18.1./            elnök

4.18.2./            közgyűlés által megválasztott 6 elnökségi tag

Az elnökség tagja nem lehet egyben az ellenőrző bizottságnak is tagja. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az elnökség tagja a tisztséget írásban köteles elfogadni.

4.19./   Az elnök és helyettesének feladatai:

4.19.1./            képviselje az egyesületet

4.19.2./            összehívja az elnökség ülését

4.19.3./            levezeti a közgyűlést és az elnökségi ülést

4.19.4./            végzi a Szövetség levelezését, iratkezelését

4.19.5./            aláírja a közgyűlés és az elnökségi ülés jegyzőkönyveit, a határozatok kivonatait

4.19.6./            végrehajtja a közgyűlés és az elnökség határozatait

4.19.7./            a költségvetés keretei között szerződéseket és megállapodásokat köt, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol

4.19.8./            kivizsgálja a Szövetséghez beérkező jelentéseket, észrevételeket, javaslatokat és azokat döntésre az illetékes testület elé terjeszti.

4.20./   Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes hatáskörrel helyettesíti az elnököt, emellett ellátja azokat a konkrét feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, az elnökség vagy az elnök megbízza. Az elnökhelyettest az elnökség választja a tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel.

4.21./   A Szövetség közgyűlése négy évi időtartamra, nyílt szavazással, egyszerű többséggel három tagú ellenőrző bizottságot választ. Az ellenőrző bizottság tagjai nem állhatnak közvetlen hozzátartozói viszonyban az elnökség tagjaival.

4.22./   Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az, aki:

4.22.1./            a vezető szerv elnöke vagy tagja,

4.22.2./            a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

4.22.3./            a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül,

4.22.4./            ezen személyek hozzátartozója.

4.23./   Az ellenőrző bizottság feladata:

4.23.1./            a Szövetség szerveinek törvényes és alapszabály szerinti működésének ellenőrzése

4.23.2./            a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése

4.23.3./            a költségvetésnek megfelelő pénzfelhasználás, pénz- és anyaggazdálkodás, pénztári bizonylati fegyelem ellenőrzése. Az ellenőrző bizottság évente beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.

4.24./  Szabálytalanság észlelése esetén az ellenőrző bizottság elnöke 8 napon belül intézkedést kezdeményez az egyesület elnökénél, illetőleg a helyettesénél. Súlyos szabálytalanság vagy visszaélés felfedezése esetén indítványozza a közgyűlés soron kívüli összehívását, és ezt jelzi a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészségnek.

4.25./   Az ellenőrző bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésén.

4.25.1./ A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22 §)

      (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

      (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

      (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

      (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

      (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

      (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4.25.2./ Az ellenőrző bizottság létrehozása és tagsága (Ptk. 3:26. §)

      (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló ellenőrző bizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

      (2) Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

      (3) Az ellenőrző bizottság tagjai az ellenőrző bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az ellenőrző bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

      (4) Az első ellenőrző bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja az ellenőrző bizottsági tagokat. Az ellenőrző bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

     (5) Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellenőrző bizottsági  tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

4.26./   Az elnökségi tagok és az ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása megszűnik:

4.26.1./            az időtartam (négy év) elteltével

4.26.2./            a tag halálával

4.26.3./            tisztségről való lemondással

4.26.4./            összeférhetetlenség esetén

4.26.5./            a Szövetségből való kilépéssel, törléssel

4.26.6./            visszahívással

4.27./   Visszahívásra a közgyűlés jogosult. A visszahívásra vonatkozó indítványt a Szövetség bármely tagja indokolt írásbeli javaslattal előterjesztheti.

4.28./   A visszahívásnál a közgyűlés - a választás szabályai szerint- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - dönt, amelyről az érintettet a határozat írásos kivonatával értesíteni kell.

4.29./   Visszahívható az az elnökségi és ellenőrzőbizottsági tag, aki:-

4.29.1./            feladatait nem, vagy nem a Szövetség céljainak megfelelően látja el

4.29.2./            a Szövetség tekintélyét, jó hírét csorbítja

4.29.3./            a Szövetség céljaival összeférhetetlen magatartást tanúsít.

4.30./   A Szövetség elnökségének és ellenőrző bizottságának az ülései nyilvánosak. Az elnökségi és az ellenőrző bizottsági döntéseket a szervek az érintettekkel személyesen és elektronikus úton (e-mail) közlik.

 

4.31./   A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba kérelem alapján bárki betekinthet az elnökkel történő előzetes időpont-egyeztetést követően. A Szövetség székhelyén megtalálható a „Határozatok Könyve” elnevezésű határozattár, amely olyan nyilvántartás, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható.

 

4.32./   A Szövetség működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala a Szövetség internetes honlapján történik. (www.hevizszallas.hu) .

 

5. /       A Szövetség vagyona, vagyonkezelési szabályai

5.1./     A Szövetség vagyona az alábbiakból tevődik össze:

 

5.1.1./  tagok által befizetett tagdíjak

5.1.2./              egyéb támogatások, adományok

5.1.3./              meghatározott célra átvett pénzeszközök

5.1.4./              egyéb, a Szövetség gazdasági tevékenységéből származó bevételek

 

5.2./     A Szövetség vagyonát a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 74500114-10105072 számú számlán kezeli.

5.3./     A Szövetség által szervezett rendezvények, programok, kiadványok alkalmával keletkezett pénzösszegek a Szövetség bevételét képezik.

5.4./     A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.5./     A Szövetség megszűnése esetén a fennmaradó vagyon sorsáról – a hitelezők kiegyenlítése után – a Szövetség megszűnését kimondó közgyűlés dönt. A közgyűlés előzetesen nem dönt arról, hogy a Szövetség megszűnésekor melyik lesz az a szervezet, amelynek a Szövetség a fennmaradó vagyonát juttatja, tudomásul veszik a tagok azt, hogy a Szövetség megszűnésekor erről az illetékes bíróság lesz kénytelen dönteni.

5.6./     A Szövetség megszűnésével kapcsolatban a Ptk. 3:48 §-ában, valamint a Ptk. 3:83-85 §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

 

 

6./        Záró rendelkezések

6.1./     A Szövetség alapszabályát a Zalaegerszegi Törvényszék 1018/1994 számon tartja nyilván.

6.2./     Az alapszabály módosításával kapcsolatos iratokat az elnök köteles benyújtani a Zalaegerszegi Törvényszékhez.

 

6.3./   Az egyesület meghatalmazza Dr. Gelencsér Anita keszthelyi ügyvédet, hogy az egységes szerkezetbe foglalást szerkessze meg, azt aláírások után ellenjegyzésével lássa el, majd az egyesületet a hatóságok és harmadik személyek előtt képviselje.

 

6.4./   A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

6.5./     Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.), a közgyűlés határozatai és egyéb hatályos vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

Hévíz, 2018. február 27.

 

Lajkó Ferenc

elnök

 

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem

Hévíz, 2018. február 27.

 

 

 

dr. Gelencsér Anita

keszthelyi ügyvéd